Casa del mare
Езерото
Creative Design

ImageRunner Advance – новата платформа на Canon за печат от следващо поколение

В категории Новини
Добавено на 15.01.2010 @ 12:42
Разгледан общо 2104 пъти, 1 пъти днес

Zagl

Публикува се с любезното съдействие на сп. Computer

В средата на септември м.г. световният лидер в сферата на решения за цифрова обработка на изображения Canon обяви пускането на нова усъвършенствана платформа за печат. Наречена Canon imageRUNNER ADVANCE, тя включва съвършено нови модели многофункционални устройства за офиси и печат на малки тиражи, които са групирани в три серии – C5000, C7000 (многофункционални устройства за офиса) и C9000 (за печат на малки тиражи). Устройствата са разработени след множество проучвания за работата и изискванията на съвременните офиси от всякаква величина и потребностите на фирмите, занимаващи се с печат на малки тиражи – по-малки от тези, които могат да се печатат с някое от устройствата от серията imagePRESS на Canon. Характерно за всички нови модели е повишената производителност и ниво на конфиденциалност, снижените разходи по експлоатация и не на последно място, намаленото им влияние върху околната среда.

Многофункционалните устройства за цветен печат imageRUNNER ADVANCE от ново поколение са разработени, като са взети предвид мненията на множество клиенти и партньори. Всички модели потвърждават успеха на системата imageRUNNER и се отличават с множество усъвършенствания. Така например новият подобрен контролер предлага висока скорост на обработка на документите, осигуряваща по-висока производителност. Благодарение на работата на Canon по усъвършенстване на първата в отрасъла технология MEAP и сътрудничеството с лидерите в разработката на програмни продукти като Adobe, Microsoft и NTWare, интеграцията със стандартните офис системи е лесна, бърза и безпроблемна, което спомага за повишаване на производителност-та и безопасността.

imageRUNNER ADVANCE дава възможност за автоматизиране на процеса на интензивна обработка на документите и оптимизиране на писмената комуникация за повишаване на ефективността на работа на сътрудниците. Новата платформа позволява бързо сканиране на хартиени документи и разпращането им на няколко получатели. Поддръжката на нови формати в съответствие с изискванията на потребителите, включително Adobe PDF, Adobe PDF/A-1b, Office Open XML и Reader Extensions, гарантира удобство на работа с хартиени документи, позволява създаването на бележки, анотации и насочване на документите за продължително съхранение в специален архив.

Устройствата от серията imageRUNNER ADVANCE предлагат повишено ниво на защита на документите и съответстват на най-строгите стандарти за безопасност. Съобразно своите изисквания организациите и фирмите могат да се възползват от широк набор от решения за осигуряване на безопасността. Конфиденциалността се гарантира с помощта на идентификационна карта на сътрудниците и персонализирани настройки за печат, а също и благодарение на възможностите за използване на външен твърд диск. За защита на важни за бизнеса данни се използва устройство за блокиране на сканирането на печатни документи, съдържащи воден знак, а достъпът до сканираните във формат PDF документи се контролира от Adobe LiveCycle Rights Management Policy Server.

Всички многофункционални устройства от фамилията imageRUNNER ADVANCE имат висококачествен цветен, чувствителен на допир LCD дисплей с удобен потребителски интерфейс, позволяващ персонализиране на настройките за ускоряване на достъпа до най-важните функции с помощта на автоматизираните процеси за управление на документооборота.

При разработването на серията imageRUNNER ADVANCE компанията е положила доста усилия и за опазване на околната среда, като грижейки се за природата е отчела всички аспекти на експлоатация на устройствата и използването на отпечатаните на тях документи. Новите модели съответстват на най-високите стандарти за ефективно използване на електроенергията. Изхвърлянето на въглероден диоксид по общи показатели се е понижило с 50%. За производството на някои външни детайли е използвана биопластмаса. Всички модели съответстват на стандартите Energy Star и ROHS.

Вече стана въпрос за усъвършенстваната обработка на офисни документи, като за това принос имат и технологиите на Adobe, които позволяват повишаването на качеството на печат и сканиране и гарантират високо ниво на защита на документите. Това е постигнато на база глобалното сътрудничество между Canon Inc. и Adobe Systems Incorporated и споразуменията, сключени неотдавна в рамките на съществуващата между компаниите договореност, датираща от 2005 г. В съответствие с тях Canon може да използва редица технологии на Adobe, на основата на които са били разработени устройствата от серията imageRUNNER ADVANCE, а именно:

» Adobe PostScript 3 Printing – поддържането на тази фунция спомага за постигането на високо качество и ниво на управляемост на документите на достъпна цена.
» Adobe PDF – благодарение на поддръжката на технологията Adobe PDF, включително разширената PDF Reader, архивите PDF/A-1b, функцията за оптимизация на PDF файлове за Интернет, PDF формата и цифровите подписи, новите системи imageRUNNER ADVANCE позволяват на потребителите да усъвършенстват информационния документооборот в PDF формат с крайни потребители в рамките на централизираните бизнес процеси.
» Adobe LiveCycle Rights Management ES – възможността за интеграция с този продукт непосредствено от панела за управление на imageRUNNER ADVANCE устройствата позволява използването на политиките за безопасност LiveCycle за сканирани документи, гарантирайки защитата на ценна корпоративна информация, независимо от нейния подател или получател.

Серията imageRUNNER ADVANCE е нова платформа за работа с документи, предлагаща специално хардуерно и програмно осигуряване и услуги за оптимизация на съвременната бизнес среда. Поддръжката на най-новите възможности на Adobe PostScript, LiveCycle и формата PDF позволява на клиентите да постигнат висока гъвкавост при печат, сканиране и съхраняване на документи.

Сметнахме, че е добре да ви запознаем и с едно комплексно решение на Canon, притежаващо не само функции за управление на печата, но и редица възможности за улесняване на документооборота – uniFLOW Output Manager. Това е модулна система, притежаваща удобни средства за настройка и конфигуриране, които гарантират пълнофункционален документооборот и са оптимално решение за ефективно управление на високопроизводителните системи за печат.

Основните характеристики на uniFLOW Output Manager са:

» Гъвкаво управление и създаване на задачите за печат с използване на уеб интерфейс.
» Редактиране на съдържанието и макета на страниците.
» Съгласуване на атрибутите на заданието.
» Едновременна обработка на няколко задания.
» Централизирано управление на печата.
» Система за изготвяне на отчети и обратно начисляване с разширени възможности за настройки.
» Управление на каталозите.
» Балансиране на натоварването.
» Съвместимост с MEAP и JDF.
» Функции за управление на копирни центрове.

За тези, които използват предимно услугите за печат, uniFLOW Output Manager предлага редица улеснения, настройки, разширени функции за управление на разходите, поддръжка на системи за печат с повишени изисквания по отношение на безопасността, мигновено проследяване и обновление на състоянието. Поръчките за печат се задават съвсем лесно и безпроблемно – нужно е просто да се избере изпълнителят на услугата от списъка на „достъпните“ печатници и да се попълни контролен лист за задачата, в който се указват всички инструкции по печата, довършителната обработка и доставката. Допълнителният интерактивен каталог позволява избора на задания от предварително определен списък, изобразяващ се на екрана. Предвидена е и възможност за бързо повикване и повторен печат на по-рано изпълнени/обработени задания с помощта на удобен интуитивен потребителски интерфейс.

1

Поръчителите, притежаващи съответните права за достъп, могат да управляват собствените си отчетни записи – подход, който без съмнение понижава разходите за администриране. Клиентите могат да избират сами езика на интерфейса, схемите за формиране на цените, да указват алтернативни адреси за получаване на поръчките и отчетите си, да променят паролите си и да обновяват личните си данни. Достъпът до системата за печат може да бъде разрешен на ниво потребител, отдел или организация, с което разходите могат да се определят и регулират още по-точно.

Гъвкавото решение uniFLOW Output Manager поддържа множество различни системи за идентификация на потребителите, включително устройства за разпознаване на пръстови отпечатъци, магнитни и безконтактни смарт-карти и традиционните системи за въвеждане на парола от клавиатурата. След влизането в системата поръчителите могат да преглеждат информация за хода на обработката на заданията и състоянието на всяко едно от тях. В дневника за поръчки се съдържа пълен списък на всички изпълнени задания.

4

Сигурност на печата и отчетността

В корпоративните системи центърът за управление на печата изпълнява ролята на виртуален принтер за сътрудниците и получава задачи, прекалено сложни или с прекалено голям обем за обикновени многофункционални принтери. При това се икономисва време и се снижават разходите както за отделните потребители, така и за компанията като цяло. Решението позволява изпълняването на специални задачи като печат на обложки или задания от смесен тип.

2

Автоматично преразпределяне на задачите, базирано на определени правила (формат, цветност, цена на 1 отпечатана страница и т.н.)

3

Решение за безпроблемен печат

При интегрирането є в комплекса за производствен печат системата uniFLOW Output Manager може да бъде конфигурирана за подобрение на определен участък от процеса на документооборота или за оптимизация на целия процес, започвайки от формиране на заданието и завършвайки с довършителната обработка – изключително изгоден от икономическа гледна точка процес. И още – клиентите могат да изпращат големи поръчки за печат направо от своите компютри в автоматичен режим или с възможност за избор на параметрите. И всичко това бързо, лесно и безпроблемно – просто чрез неколкократно щракане с бутона на мишката. Благодарение на иновационната система за подаване на задачи се повишава ефективността, а разходите се съкращават забележимо.

Що се отнася до притежателите на такива печатни центрове, то тяхната работа също е силно улеснена. Вероятността от появата на грешки и случайно повторно печатане на една и съща поръчка се елиминира благодарение на цифровия контролен списък на заданията – не е нужно специално позвъняване до клиента за уточняване на подробности и детайли.

И накрая – uniFLOW Output Manager предлага много точна система за създаване на отчети, които могат да се настройват в зависимост от желанията на потребителите, отчитайки разходите им и разчитайки времето за изпълнение на поръчката в съответствие с изискването на бизнеса на фирмата. Съответствието на формата JDF с изискванията на стандарта CIP4 гарантира възможността за интеграция с популярните приложения CRM, ERP и MIS.

5

uniFLOW Output Manager, разбира се, може да се използва и в копирните центрове. С негова помощ всички устройства и компютри могат да се контролират от централен компютър, като възможностите за блокиране, разблокиране и назначения на потребители могат да се осъществяват с едно натискане на съответния бутон. Във всеки един момент от време се вижда кои устройства са достъпни и кои – заети. Програмата незабавно съобщава на мениджъра за излязло от строя устройство, недостиг на тонер, липсата на хартия и т.н.

Допълнителното приложение unitFLOW Internet Watchdog пък позволява управляването на всички компютри в копирния център. Програмата контролира пускането на приложения, блокира и разрешава изпълнението на отделни програми. Разполага с функция за измерване на времето на ползване на приложението и може автоматично да свали съответната сума от сметката на поръчителя или да увеличи баланса му.

6

И накрая няколко думи за новите устройства от серията imageRUNNER ADVANCE C5000. Тя включва в себе си 4 модела – С5030/i, C5035/i, C5045/i и C5051/i, всички с формат А3. В номерацията им Canon без съмнение е подходила нестандартно, като много умело е „закодирала“ не друго, а скоростта им на печат за документи с формат А4 – доста удобно, когато се налага бърза ориентация при избора на модел, когато водеща е бързината. Така например моделът C5030/i печата и копира страници с формат А4 със скорост 30 стр./min, С5035/i – с 35 стр./min, С5045/i – с 45 стр./min и C5051/i – с 51 стр./min, независимо дали се печата в черно-бял или в цветен режим. За формат А3 стойностите съответно са 18 стр./min за първите два и 26 стр./min за вторите два модела. Разделителната способност на всички устройства от серията С5000 е 1200х1200 dpi в режим на печат, а при копиране – 600х600 dpi. Възможното мащабиране при копиране е от 25% до 400%, а броят на копията, който може да се зададе, е от 1 до 999.

C5000

В стандартния комплект влиза и автоматично обръщателно устройство за двустранен печат. Общата максимална вместимост на тавите за хартия е 5000 листа, като стандартно устройствата се доставят с две касети за по 550 листа. Всички модели С5000 работят с 1,2-гигахерцов контролер, с памет 2,5 Гбайта, твърд диск с капацитет 80 Гбайта и разполагат с интерфейси Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), Wireless LAN (IEEE802.11b/g, опция) и USB 2.0.

Ваня Абаджиева-Бучел


Напиши коментарКоментарите се публикуват след одобрение от страна на администраторите и модераторите на сайта. Администрацията не поема ангажимента да публикува всеки получен коментар и не дължи обяснение защо даден коментар е публикуван или не.

Полетата със звездичка са задължителни.Последни тестове